HĽADÁTE POMOC S HLÁSENÍM INTRASTAT?

        Pripravíme Vám cenovú ponuku podľa  prvého hlásenia,                                 ktoré máte u nás  zdarma.

Zásady spracúvania osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679  z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: GDPR), poskytujeme nasledujúce informácie.

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 GDPR je IM Double s.r.o. so sídlom Strmá 596/1, Nitra 949 01 IČO: 46068937, Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č.28534/N.

Aké osobné údaje spracovávame

Pri vypĺňaní webového formulára:

jedinými povinnými údajmi sú Vaše meno a e-mailová adresa. Môžete nám však poskytnúť aj ďalšie nepovinné osobné údaje ako je  telefonický kontakt, adresa

Pri spracovaní Mandátnej zmluvy:

pre spracovanie Mandátnej zmluvy od vás požadujeme osobné údaje potrebné na jej vypracovanie ako je meno, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa a telefonický kontakt.

Na čo osobné údaje využívame

Účelom spracovania osobných údajov je:

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky ( meno, e-mailová adresa, poštová adresa, fakturačná adresa a telefonický kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

Právne základy

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávneným záujmom správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a ponúk) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Kto má prístup k Vašim údajom

Vaše údaje spracúva výhradne konateľ spoločnosti a oprávnené osoby, ktoré boli poučené ako nakladať s osobnými údajmi. Nikdy nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Osobné údaje poskytujeme, pokiaľ to od nás požadujete v súvislosti s plnením zmluvy, Štatistickému úradu SR,

Ako Vaše údaje chránime

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere a to pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky technické a organizačné opatrenia, ktorá zamedzujú zneužitia, poškodenia alebo zničenie vašich osobných údajov.

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s plnením Mandátnej zmluvy, uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým príslušný súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v odsekoch "Na čo osobné údaje využívame" a "Kto má prístup k Vašim údajom", uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email: intrastat@intrastathlasenie.sk                                                                                                                                         V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

 

Máte záujem o spoluprácu alebo potrebujete poradiť? Napíšte nám.

NÁŠ PRÍBEH

                                                                                 

Igor Matejovský, obchodný riaditeľ

Pomoci slovenským podnikateľom v oblasti systému INTRASTAT-SK sa venujeme už od vstupu Slovenska do Európskej únie, teda už od príchodu tohto systému na Slovensko.

Prečítajte si náš príbeh

Čo o nás povedali

Dobrý deň,

chcela by som veľmi pekne poďakovať za rýýchlu, 101% pomoc. Pán Matejovský je veľmi milý, prijemný aj cez telefonát vysmiaty pán, ktorý veľmi ochotne a vždy pomože a zároven aj svojim milým prejavom nám zpríjemný deň. Škoda, že takých milých ľudí nie je viac :)

Ešte raz ďakujeme za super, rýchli servis pánu Matejovskému.

Pekný deň

Ďurčová K. ZLATNICTVÍ RÝDL - BRATISLAVA

POZOR: PRVÉ HLÁSENIE ZDARMA

 Dostali ste upozornenie, že máte povinnosť podávať hlásenie INTRASTAT SK? Spracujeme pe vás prvé hlásenie zdarma.

 

HĽADÁTE POMOC S HLÁSENÍM INTRASTAT?

        Pripravíme Vám cenovú ponuku podľa  prvého hlásenia,                                 ktoré máte u nás  zdarma.